Hacked By whoami7 - BORNEO-EXPLOIT

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan
tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.
-Soekarno/Hatta

Hut -77
#BORNEO-EXPLOIT